fbpx
Image Alt

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname van Punch!. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Punch! is gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32157616.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Punch! drijft een onderneming die onder meer kickboks trainingen en outdoor workouts (in de vorm van zogenaamde “reguliere trainingen” en “trainingstrajecten”) voor particulieren verzorgt onder de naam Punch!”.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen Punch! en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 3. Iedere rechtsverhouding inzake een training met Punch! valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
 4. De Algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Punch!.
 5. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
 6. Als een bepaling uit deze Algemene voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Punch! toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.                                                                                                                                           OVEREENKOMST
 7. Een overeenkomst tussen Punch! en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online registratie. Een contract wordt voor een contractsperiode van 3, 6 of 12 maanden afgesloten. Een contractsperiode gaat altijd in per de 1ste van de maand. De 6 en 12 maanden contracten kunnen enkel in de 1ste maand nog voor de 31ste van de eerste maand worden ontbonden met de niet goed geld teruggarantie indien men minimaal 2 x per week is geweest. Dit recht geldt niet na gebruik gemaakt te hebben van een twee weken gratis proefperiode. Bij het gebruik maken van een actie dient de actie te worden terugbetaald, bij het verkrijgen van de handschoenen dienen deze tegen de reguliere prijs afgerekend te worden alvorens er gebruik kan worden gemaakt van de mogelijk om binnen 1 maand voortijdig het contract van 6 of 12 maanden op te zeggen. Voor alle contracten geldt de wettelijke 14 dagen bedenktijd, binnen deze periode kan een contract ontbonden worden. De dagen dat er gebruik is gemaakt van de dienstverlening dient wel afgerekend te worden. De bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf inschrijfdatum en niet vanaf startdatum.
 8. Bij de 30 dagen niet goed geld terug garantie geldt dat het lid zich gehouden heeft aan de minimale trainingsfrequentie van 2x per week. 
 9. Acties zijn enkel eenmalig geldig bij het afsluiten van een abonnement. Kortingsacties voor een nieuw lidmaatschap zijn uitgesloten indien ooit al korting verschaft is bij eerste deelname of indien iemand minder dan 3 maanden nog lid is geweest. Verlengingsacties zijn wel toegestaan voor huidige leden.
 10. De abonnementsprijzen gelden bij een overeenkomst van 3, 6 of 12 maanden. Indien er geen verlenging van 6 of 12 maanden plaatsvindt schakelt het abonnement over op een per maand opzegbaar abonnement welke vijf euro hoger geprijsd is dan het reguliere abonnement. Bij dit maandelijks opzegbaar abonnement geldt tevens een kalendermaand opzegtermijn.
 11. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Punch! Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
 12. Voor Punch! ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
 13. Aanmeldingen voor de trainingprogramma’s dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
 14. Deelnemers kunnen zich 1 week voor aanvang van een trainingsprogramma nog uitschrijven. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
 15. Punch! is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden. Reguliere lessen gaan altijd pas door bij minimaal 4 aanmeldingen en kunnen geannuleerd worden bij minder dan 4 deelnemers.
 16. Punch! behoudt zich het recht maximaal 30 dagen per jaar wegens onmacht, feestdagen, schoolvakantie en/of weersomstandigheden te sluiten. Lid heeft hierbij geen recht op restitutie of tegemoetkoming van het lesgeld. Bij bepaling van de contributie is hiermee rekening gehouden.
 17. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte ervan geven geen recht op ontbinding.
 18. Bij een Punch! Unlimited abonnement heb je recht op maximaal 1 groepsles per dag. Daarnaast kun je afhankelijk van de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte.
 19. Studentenabonnementen gelden enkel voor voltijdstudenten met overhandiging of tonen van een bewijs van inschrijving van de voltijdstudie.                                                                                                                                                                                                                BETALING
 20. Betalingen dienen te geschieden via bankoverschrijving, per automatische incasso of d.m.v. ideal betaling op locatie.
 21. Punch! heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ook hier geldt het tegoed wordt enkel toegekend aan het einde van je contractperiode. Na een achterstand van 3 maanden wordt het abonnement automatisch beeindigd per einde contractdatum. Bij een maandelijks opzegbaar abonnement, gebeurt dit direct na 3 maanden achterstand.
 22. Door niet tijdige ontvangst door Punch! van verschuldigde bedragen bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of om ongeacht welke andere reden van niet tijdig betalen, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Punch! is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratie kosten in rekening te brengen. Lid kan ook zelfstandig de achterstand betalen vanuit de app met ideal. 
 23. Heb je een 12 maanden contract? Dan heb je binnen deze periode recht op een bevriezing van maximaal 4 weken. Deze aantal weken betaal je wel maar krijg je aan het einde van je contract in de vorm van tegoeddagen boven op je abonnement. Bij een 6 maanden abonnement geldt een maximale bevriezing van 2 weken, binnen de contractperiode. Vanaf het moment dat je abonnement over is gegaan in een maandelijks opzegbaar abonnement, geldt dat je vanaf dat moment recht hebt op een maximale kosteloze bevriezing van 4 maanden. Dit dien je zelf aan te geven.
  Bij ziekte/blessure heeft het lid recht op een langdurige bevriezing, deze wordt enkel toegekend bij het overhandigen van een briefje van de dokter of therapeut waarin het sporten (tijdelijk) wordt afgeraden.
  Binnen een tegoedperiode die je hebt gekregen naar aanleiding van een bevriezing of compensatie, is het niet mogelijk om gebruik te maken van een bevriezing.
 24. Punch! behoudt zich het recht voor een les bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 25. Buitengewone omstandigheden leveren voor Punch! altijd overmacht op en ontheffen Punch! van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Punch! ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 26. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Punch! is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 27. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Punch! van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.
 28. Punch! BV behoudt zich het recht voor de tarieven van Punch! telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het afsluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.                                                                                                               ANNULERING TRAININGSPROGRAMMA OF ABONNEMENT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER Of WEDERPARTIJ
 29. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en maximaal een week vóór de startdatum. Punch! bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.
 30. Opzegging van een contract ( alleen schriftelijk, via www.punchclub.nl/opzeggen ) dient voor de 1ste van de maand te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzeggen kan alleen nadat de gehele contractperiode is verstreken. Bij een verlenging geldt een nieuw contracttermijn van 6 of 12 maanden. Uitzondering hierop is wanneer het lid verhuisd buiten de regio en dit schriftelijk kan aantonen door een uitschrijving.
 31. De kosten voor de deelnemer, contractspartner of wederpartij bij een Trainingsprogramma zijn:
  – annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het trainingstraject: kosteloos;
  – 6 tot 4 dagen voor aanvang van het trainingstraject: 25% van het factuurbedrag;
  – 3 tot 2 dagen voor aanvang van het trainingstraject: 50% van het factuurbedrag;
  – 1 tot 2 dagen voor aanvang van het trainingstraject: 75% van het factuurbedrag;
 32. Een personal training dient minimaal 24 uur van tevoren afgemeld te worden anders vervalt deze. De wachttijd van de trainer bij te laat komen is maximaal 15 minuten.                                                                                                     AANSPRAKELIJKHEID
 33. Punch!, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Deelname aan trainingen van Punch! geschiedt op eigen risico.
 34. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Punch!, haar medewerkers en trainers, is Punch! niet aansprakelijk.
 35. Punch! is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Punch! niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Punch! behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 36. Punch! is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.                                                                                                                                                                                          WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
 37. Punch! respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Punch! gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Punch! zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
 38. Al onze vestigingen zijn voorzien van camerabewaking. De camera’s zijn geplaatst in de trainings en ontvangstruimte. De camera’s zijn geplaatst ten behoeve van de volgende doeleinden: De verwerking geschiedt slechts voode bescherming van de veiligheid en gezondheid van bezoekers en werknemerde beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
 1. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
 2. het vastleggen van incidenten.
 3. Trainingsdoeleinden van enkel degene die getoond wordt
 4. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 1. leidinggevende en/of eigenaar
 2. b.ambtenaren van de politie in geval van incidenten
 3. Privacy
 4. De camerabeelden vallen onder de regels voor privacy van personeel, leden en bezoekers. Om die reden worden de beelden niet beschikbaar gesteld aan derden. De beelden worden enkel adhoc bekeken tenzij er een incident is waar de beelden voor nodig zijn.              b. De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van jeugdleden. De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.                                                                   c. De camerabeelden worden een aantal weken bewaard. Indien vereist i.v.m. een incident of calamiteit, kan de directie van deze termijn afwijken en de beelden langer bewaren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.punchclub.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Punch! maakt regelmatig foto’s tijdens trainingen ter promotie op de site of social media kanalen. Dit wordt altijd vooraf vermeld en uiteraard kun je aangeven er niet op te willen.
 7. Hoewel Punch! de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Punch! niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Punch! aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Punch! sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 8. De website www.punchclub.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Punch!.
 9. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring                         GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
 10. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Punch!.
 11. Op elke overeenkomst tussen Punch! en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
 12. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Almere.                    OPENINGSTIJDEN
 13. Punch! is gerechtigd om de Punch! locaties geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens en buiten algemene erkende feestdagen en/of schoolvakanties met een maximum van 5 weken per kalenderjaar.
 14. Punch! is gerechtigd om de openingstijden van de Punch! locaties tijdelijk of permanent te wijzigen.
 15. Punch! is gerechtigd om de Punch! locaties voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. 
Close
Punch Logo

Punch! Women’s Health Club is een club waar vrouwen komen om aan hun body en mind te werken.

Contact

Tel: 036-5255729

Maandag t/m Vrijdag:
09.00 – 11.30 en
18.00 – 20.30

Zaterdag & Zondag:
09.30 – 11.30

Social media
Punch